Z O R G A A N B O D

   
Netwerk internering - Hof van Beroep Vlaams-Brabant en Brussel
   
 

In 2009 kwam het federaal meerjarenplan Vandeurzen-Onkelinx (zgn. meerjarenplan internering) tot stand voor de uitbouw van een zorgcircuit voor forensisch-psychiatrische patiŰnten (internering). Het meerjarenplan heeft als doelstelling adequate zorg aan te bieden aan ge´nterneerde personen, met het oog op optimale maatschappelijke integratie. Basisgedachte is dat personen met een interneringsstatuut volwaardig toegang moeten hebben tot gepaste geestelijke gezondheidszorg. Dit meerjarenplan is ge´ntegreerd in het model van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, zoals omschreven in de 'Gids voor een betere Geestelijke Gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken' (op basis van het artikel 107 van de ziekenhuiswet). Er werd geopteerd voor een gefaseerde uitvoering van het meerjarenplan internering.


De eerste fase van dit plan werd uitgevoerd in 2009. Binnen deze eerste fase heeft men geopteerd voor een uitbreiding van het categoraal forensisch aanbod. Zo werden de bedden binnen de bestaande medium-security zorgcircuits te Bierbeek, Zelzate en Rekem verder uitgebouwd (zowel op niveau van het ziekenhuis, als de psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen en outreachteams). Ook de gespecialiseerde afdelingen voor seksueel delinquenten ontvingen middelen om verder uit te breiden (op het niveau van ziekenhuis, PVT en IBW).


De tweede fase van het meerjarenplan werd ingezet in 2013. In de eerste plaats werden netwerkco÷rdinatoren internering (netwerkco÷rdinatoren zorgtraject ge´nterneerde personen) aangesteld per hof van beroep vanuit FOD Volksgezondheid. Dit in navolging van de in 2011-2012 door FOD Justitie aangestelde netwerkco÷rdinatoren internering (co÷rdinatoren extern zorgcircuit voor ge´nterneerde personen). Deze co÷rdinatoren werken nauw samen binnen elk hof van beroep met het oog een brug te slaan tussen Volksgezondheid en Justitie. Vervolgens werden de schakelteams internering opgericht, eveneens per hof van beroep. Hun doelstelling is om op casusniveau de doorstroom van ge´nterneerden naar een gepaste zorgomkadering en maatschappelijke integratie te faciliteren. Ten slotte werd er een projectaanvraag gelanceerd voor de zogenaamde verbeterprojecten internering, die als doelstelling hebben de in- en doorstroom van personen met een interneringstatuut binnen een zorgcircuit te verbeteren. De goedgekeurde verbeterprojecten zijn van start gegaan in de loop van 2014. Gezien de werkwijze van een projectaanvraag waarbij veel vrijheid werd gegeven, is de uitwerking van de verbeterprojecten zeer divers per hof van beroep.


Binnen de derde, en mogelijke laatste, fase van het meerjarenplan (2016) is er voorzien in een verdere uitbreiding van het zorgaanbod (oprichting afdeling langdurige forensische psychiatrische zorg te Bierbeek en afdeling high-risk vrouwen te Zelzate), uitbreiding van de schakelteams, versterking van bestaande verbeterprojecten, een upgrade voor crisisbedden, een upgrade voor bedden dubbeldiagnose mentale beperking en een upgrade voor plaatsen beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen.


Voor vragen en informatie kan u terecht bij:

Mieke Goyens, Netwerkco÷rdinator Internering Volksgezondheid voor het hof van beroep Brussel Nederlandstalig


mieke.goyens@schakelteam.be, 0476 / 88 15 56

www.schakelteam.be

Netwerk Internering Brussel 
 
  De instelling behoort tot de vzw. Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, B-9000 GENT
Ond.nr.: 0406.633.304